Executive coaching

Indywidualne sesje coachingu dla najwyższej kadry menedżerskiej.

Najwyższa kadra menedżerska stoi w trudnej sytuacji z jednej strony odpowiada przed swoimi pracownikami z drugiej przed radą nadzorczą, co sprawia, że bardzo często jest pozostawiona sama sobie. Sesje executive coaching uczą jak skuteczniej radzić sobie z dylematami i trudnymi decyzjami oraz wyzwaniom przed jakimi staje executive. Sesje executive coaching długotrwale wzmacniają lidera w pełnieniu bardziej efektywnie swojej roli.

Sesje executive coaching pozwalają również zobaczyć „więcej”, co się dzieje w organizacji, pozwalają zrozumieć pewne procesy i zachowania grupowe, które początkowo wydają się niezrozumiałe.

Aby skutecznie wspierać Klientów, którzy pełnią najwyższe stanowiska w organizacji używam dwóch podjeść:

PODEJŚCIA SYSTEMOWO?PSYCHODYNAMICZNEGO COACHINGU

Podejścia systemowo – psychodynamicznego coachingu przy użyciu modelu PRO (Person – Role – Organization), gdzie badamy wspólnie z Klientem 6 elementów: osobowość Klienta, jego historię, kompetencje i talenty, aspiracje i karierę, środowisko pracy jak i rolę jaką pełni w danej organizacji. Użycie modelu PRO pozwala nam przyglądnąć się szerzej nie tylko menedżerowi jako osobie (Person) ale również bierzemy pod uwagę jego rolę (Role) jaką pełni w danej organizacji jaką jest np. historia tej roli. Analizujemy również organizację (Organisation), w której pracuje menedżer.

Jest to podejście, które wywodzi się z...

Tavistock Institute w Wielkiej Brytanii, które powstało z inspiracji brytyjskiego rządu, zainteresowanego badaniami nad grupami, aby jak najlepiej wykorzystywać zasoby ludzkie w powojennej rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Podstawowym celem Instytutu są badania organizacji i sposoby naprawy ich funkcjonowania, usprawnianie metod kierowania, zarządzania grupami. Analizowanie mechanizmów, które rządzą organizacją daje szerszy kontekst organizacyjny i zdecydowanie pozwala lepiej zrozumieć zadania jakie ma do wykonania oraz rolę jaką pełni najwyższa kadrą zarządzająca.

PODEJŚCIA COACHINGU ERICKSONOWSKIEGO

Podejścia coachingu ericksonowskiego, które jest w zgodzie się standardami ICF (International Coach Federation).

Coaching w tym wydaniu jest silnie zorientowany na rezultat, wykorzystuje modele i procesy z psychologii poznawczo-behawioralnej, jest praktycznym zastosowaniem najnowszych odkryć z zakresu neurobiologii oraz działania ludzkiego mózgu poprzez skuteczną strukturę zadawania pytań.
Pracując w tej metodologii, skupiam się na zadawaniu „mocnych pytań”, aby w kreatywny sposób uwolnić potencjał Klienta jego zasoby, talenty. W trakcie sesji coachingowej wspólnie z Klientem skupiamy się na zmianie nawyków działania oraz poszukiwaniu nowych kreatywnych rozwiązań. To podejście jest najbardziej wspierającym rodzajem coachingu, który pomaga w realizacji celów jakie stawia sobie sam Klient.

Jest to podejście, które wywodzi się z...

ze szkoły Erickson College International z Vancouver jest to wiodący i najszybciej rozwijających się programem szkoleniowym dla coachów na świecie. W tym podejściu zdawałam egzamin u Master Coach Rae Chois (MCC) a moimi nauczycielami oraz mentorami byli: założycielka Erickson College International z Vancouver dr Merlin Atkinson (MCC),  Richard Hyams (ECPC), Tony Husted (PCC), Cheryl Chapman (CGA), Heather Parks (PCC), Magdalena Giec (ACC).

Etapy procesu coachingowego

Niezależnie od podejścia w jakim zdecydujemy się pracować istnieją pewne nie zamienialne etapy:

W celu sprawdzenia czy coaching jest najlepszą formą wsparcia dla klienta proponuję pierwsze 45 min – skype bezpłatnie. Po takim doświadczeniu klient sam świadomie może podjąć decyzje czy coaching jest dla niego najlepszą formą wsparcia.

Sesja 1

Kontraktująca ustalenie celów procesu coachingowego

Bardzo istotnym elementem procesu coachingowego jest ustalenie kontraktu na proces coachingowy. Jest to też jedna z podstawowych kompetencji coacha ICF. Poprzez kontrakt dbam o to, żeby proces coachingowy dotyczył tego co dla Klienta jest ważne i co tak naprawdę chce osiągnąć. Dzięki kontraktowi możemy też sprawdzić efekty. Kontrakt pozwala określić „port do którego mamy płynąć” w trakcie sesji.

Sesje (od 4 do 8)

(w zależności od celów)
Przebieg sesji coachigowej

Sesja przebiega według określonego procesu, sprzyjającemu wprowadzaniu zmian w swoim funkcjonowaniu.

Kontrakt na pojedynczą sesję – dotyczy rezultatu sesji, tego jaki rezultat chciałby osiągnąć Klient na koniec rozmowy. Rezultat powinien być określony w pozytywny sposób oraz w obszarze, na który coachowany ma wpływ. Powinien również pasować do innych celów (szczególnie tych ustalonych na początku procesu).

Poszukiwanie rozwiązaną poprzez tworzenie doświadczenia
– w tym kroku Klient poszukuje najlepszych dla siebie rozwiązań, a coach go w tym wspiera zadając tzw. mocne pytania. Dzięki nim w umyśle coachowanego tworzy się wyobrażenie siebie już po rozwiązaniu swojego problemu, a tym samym łatwiej pokonać ograniczenia i poszukać rozwiązań.

Plan działania – wizję rozwiązania należy przełożyć na konkretne kroki postępowania, na realny plan. Ważne jest, aby Klient szczegółowo zaplanował przynajmniej trzy pierwsze kroki, lub kroki w najbliższym czasie. Na koniec spotkania musi mieć jasność – co zrobi i w jakiej kolejności.

Określenie wartości sesji – jest to pytanie o wartość odbytej sesji dla Klienta. Taka refleksja ma na celu dodatkowe wzmocnienie efektów rozwojowych.

Podsumowanie procesu coachingowego

Bardzo istotnym aspektem jest podsumowanie całości procesu odwołanie się kontraktu ustalonego na pierwszej sesji. Oceniamy wspólnie z to, co udało się wypracować, wdrożyć, zmieniać jak te zmiany wpływają inne obszary życia klienta.  Zastanawiamy się co dalej. Klient decyduje się czy ma potrzebę kontynuacji procesu. Bardzo ważnym aspektem coachingu jest nie uzależnienie od siebie klienta.

Zapraszam do bezpłatnej sesji informacyjnej:

W celu sprawdzenia czy coaching jest najlepszą formą wsparcia dla klienta proponuję pierwsze 45 min – skype bezpłatnie. Po takim doświadczeniu klient sam świadomie może podjąć decyzje czy coaching jest dla niego najlepszą formą wsparcia.

45 min – skype

Jeżeli jesteś zainteresowany napisz lub dzwoń

Oprócz executive coaching zapraszamy również na sesje:

COACHING KOMPETENCJI

to sesje coachingu których celem jest rozwój bardzo konkretnych kompetencji wybranych przez Klienta. Mogą to być kompetencje menedżerskie takie jak: efektywne zarządzanie, budowanie autorytetu, motywowanie pracowników, delegowanie zadań, ocenianie, informacja zwrotna, skuteczne prowadzenie zebrań itp.
Jak i kompetencje potrzebne na każdej innej roli takie jak np.: dobra organizacja czasu, efektywna komunikacja, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem, wystąpienia publiczne, prezentacje, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, asertywność itp.

LIFE COACHING

to sesje którą są rekomendowane praktycznie wszystkim, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, zarówno z obszarów zawodowych jak i prywatnych. Sesje life coachingu polegają na wydobywaniu mocnych stron Klientów, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej świadomego funkcjonowania w swoim otoczeniu.

MENTOR COACHING

te sesje są skierowane do osób, które wiążą swoją przyszłość z profesjonalnym wykonywaniem zawodu coacha i chcą otrzymać informację zwrotną odnośnie jakości prowadzonych sesji.
Sesje mentor coachingu  zapewniają profesjonalne wsparcie w osiąganiu i wykazywaniu 11 kompetencji coachingowych wymaganych na kolejnych poziomach akredytacji ICF.